Undersøgelser

For at få viden om et menneskes personlige måde at sansebearbejde på, kan der anvendes forskellige undersøgelser. Dermed skabes der forståelse for et menneskes behov og adfærd, fra et sansemæssigt synspunkt.
Udgangspunktet for undersøgelsen er hvordan en person trives, om der er specifikke situationer hvor personen ikke trives eller har vanskeligheder ved at udføre specifikke daglige aktiviteter.
En Sensorisk Profil giver viden om et menneskes sansebearbejdning og adfærd.
Der er fokus på trivslen og om en person har en aktiv eller passiv adfærd for at regulere sanseindtryk. Samt i hvilken grad en person er sansemæssigt sensitiv eller har brug for kraftige sanseindtryk, sammenlignet med andre.
Det er skabt af ergoterapeuterne Winnie Dunn og Catana Brown.

Vi bruger alle vores sanser, men vi bearbejder sanseindtrykkene på forskellig vis. Dermed får vi også forskellige profiler. Ved at kende et menneskes profil, får vi øget forståelse for dennes trivsel og adfærd og hvordan vi bedst kan hjælpe med at regulere hvilke sansestimuli der skal være mere eller mindre af, for at forebygge negative reaktioner og for at fremme trivsel og god livskvalitet.

Sensorisk Profil kan laves til både spædbørn, børn, unge, voksne og ældre. Profilen er alders inddelt og kan derfor laves helt fra et par dage efter fødslen.
Ved at kende et barns profil får du forståelse for personen på en helt ny måde og kan støtte personen på den mest hensigtsmæssige måde.
Da vi ofte har forskellige profiler alt efter aktivitet og omgivelser, kan der laves en profil specifikt i forhold til skole og indlæring.

Har man haft sanseintegrationsvanskeligheder som barn, vokser man ikke fra det som voksen. En ung, voksen eller ældre udvikler strategier for at omgå og leve med de vanskeligheder der måtte være. Eksempelvis let at blive svimmel og derfor undgår elevator og at cykle.

Hvis man har en sygdom, påvirker det sansebearbejdningen på forskellige måder. Er man i en sygdomsperiode, kan sansebearbejdningen være væsentlig anderledes end der hvor man ikke er syg.

Ofte vælger vi en partner der er modsat en selv. Vi får ofte børn der har en sansebearbejdning og behov der er meget forskellig i forhold til forældre eller søskende. I stedet for at blive irriteret over forskellene og modarbejde det, kan I med Sensorisk profil få bevidsthed om hvordan I udnytter og respekterer jeres forskelle til fordel for jer alle.

I forhold til vores arbejdssituation er det meget relevant at kende sin sensoriske profil, for at opnå den bedste trivsel, arbejdsglæde og effektivitet.
Hvilken type arbejde egner du dig bedst til?
Hvilke omgivelser trives du bedst i?
Er du mest til alenearbejde eller teams?
Hvordan sammensættes teams bedst?
Forebyg stress eller kom godt tilbage efter en stresset periode, med konkrete redskaber der bygger på din sensoriske profil.

Sensorisk Profil laves ved at der besvares et spørgeskema, ved børn er det børnenes voksne omsorgspersoner eller lærer / pædagog der besvarer spørgsmålene.

Jeg kan udføre alle profiler:
- Sensory profile 2 Infant til 0-6 måneder.
- Sensory profile 2 Toddler 7-36 måneder.
- Sensory profile 2 Child 3-14 år.
- Short Sensory Profile 3-10 år.
- Sensory Profile 2 School companion 3-14 år. Besvares af lærer eller pædagog med fokus på barnet i skole og institutionssituationer.
- Sensory Profile adolescent / adult 11 år og op.

Sensorisk Profil er udviklet af to amerikanske ergoterapeuter og hedder derfor Sensory Profile.

Det kræver en autorisation som ergoterapeut, fysioterapeut eller psykolog at kunne købe testmaterialet, for at udføre en Sensorisk Profil.
Profilen har gennem flere år været testet og valideret, også i Danmark.

I 2010 fik jeg Protac legatet på 25.000 kr. til et projekt omkring anvendelsen af Sensory Profile i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø. Klik her og læs artiklen i Ergoterapeuten

I 2017 var jeg så priviligeret, endnu en gang at modtage Protac legatet på 25.000 kr. til at rejse til USA og for at videreuddanne mig og hente mere viden om sansebearbejdning og sanseintegration. Klik her og læs om overrækkelsen på Protacs side.

Adult/Adolescent Sensory History (ASH) giver viden om et menneskes sansebearbejdning og og er designet til at identificere vanskeligheder inden for bearbejdning af sanseindtryk, inden for de enkelte sanser samt modulation og diskrimination af sanseindtryk og redskabet understøtter den kliniske ræsonnering, der skal til for at intervenere. Det er skabt af ergoterapeut Theresa May-Benson.

Modulation af sanseindtryk er evnen til at afgøre mængden og relevansen af stimuli og tilpasse nervesystemets respons passende. Dette sker på hjernestammeniveau, uden for vores bevidsthed. Ved modulationsvanskeligheder ses der over- og/eller under respons på stimuli.

Diskrimination af sanseindtryk er evnen til at identificere fremtrædende kvaliteter af sanseindtryk og bearbejde dem på et kortikalt niveau, ved at erkende og skelne sanseindtryk til effektivt brug for praksisfærdigheder. Diskriminationsvanskeligheder kan være i et sansesystem eller flere og det viser sig som nedsat evne til praksis færdigheder.

Adult/adolescent Sensory History er til aldersgruppen 13-95 år og kan bruges af alle mennesker, med og uden diagnoser. De forskellige spørgeskemaer er tilpasset efter om personen selv kan svare enkelt eller mere dybdegående, eller om det er omsorgspersoner der svarer på spørgsmålene. Det tager 30 – 45 minutter at udfylde spørgeskemaet og indtaste scoringen. Derefter er aflæsningen af resultatet let overskuelig og anvendelig, for at se om der er sanseintegrationsvanskeligheder og for planlægning af intervention.

Redskabet undersøger 5 områder:
– Modulation af sanseindtryk
– Diskrimination af sanseindtryk
– Posturale-occulare evner
– Praksis/Motorisk koordination
– Social-emotionel funktion

Redskabet besår af:
– En manual
– Selvvurderingsskema (5 svar muligheder i % af tid)
– Spørgeskema til omsorgspersoner (5 svar muligheder i % af tid)
– Forkortet selvvurderingsskema (3 enkle svarmuligheder: nej, lidt, meget), som supplement til spørgeskema til omsorgspersoner
– Medicinsk historie supplement (oplysningsark)
– Scoringsprogram (til pc) der viser om sansebearbejdningen er typisk eller i en grad der viser mild eller definitivt sansebearbejdningsvanskeligheder, inden for:
– de enkelte sanser og de enkelte sanser i forhold til modulation og diskrimination.
– funktionelle områder overordnet og i del-funktioner: sensorisk overreaktion, sensorisk søgende, postural kontrol, motorisk koordination samt socialt og emotionelt.

Dette redskab er skabt særligt til mennesker med udviklingshæmning, men kan også anvendes til andre målgrupper f.eks. ved demens og i psykiatrien. Særligt de tre basale sanser undersøges: proprioception / kropsposition, taktil / berøring og vestibulær / balance
Det er skabt af Ergoterapeuterne JudithE. Reismann og Bonnie Hanschu.
EASI står for Evaluation in Ayres Sensory Integration.
EASI testen er en fysisk test hvor sanseintegration og bearbejdning af sansestimuli undersøges grundigt. Gennem en række forskellige del-tests der undersøger vigtige funktioner, der viser om personen har sanseintegrationsdysfunktioner. Testen er normvalideret internationalt og dette underbygges til stadighed.
Jeg er certificeret til at udføre EASI testen, kontakt mig, hvis du ønsker info.
EASI testen er udviklet af CLASI, der står for Collaborative for Leadership in Ayres Sensory Integration. www.cl-asi.org CLASI gruppen består af ergoterapeuter der er specialister i sanseintegration, flere af dem forskere og flere af dem selv udlært af Jean Ayres, der har skabt sanseintegrationsteorien og - terapien.
EASI testen erstatter den tidligere S.I.P.T. Sensory Integration and Praxis Test er udviklet af ergoterapeut og psykolog Dr. Jean Ayres
En samtale er rigtig vigtig for at få afklaret hvad der ønskes hjælp til og hvorledes det viser sig i hverdagen og i en persons trivsel.
Samtalen kan være med personen selv, når det er muligt, eller et barns forældre, pædagoger, lærere, omsorgspersoner og pårørende.
Fortælleringer fra personens hverdag og en række afklarende spørgsmål, skaber rigtig meget værdifuld viden og danner sammen med de andre undersøgelser basis for rådgivning.
En observation af en person i en given aktivitet, med fokus på sansebearbejdningen, giver rigtig meget viden om hvordan en person sansebearbejder og hvilket kropssprog og hvilken adfærd personen udviser. Der er flere måder at lave observationer på, det kan være i personens kendte rammer, hvor der udføres en hverdagsaktivitet. Det kan også være observationer af hvordan personen udfører og responderer på specifikke funktioner, som ergoterapeuten beder personen udføre og ud fra det vurderer og scorer personens sansebearbejdning og sanseintegration. Dette gør sig gældende i Ayres kliniske observationer.

Dette er meget essentielt, da vi i vores daglige liv og alle vores aktiviteter gør brug af disse basale funktioner, så som at holde balancen, koordinere højre og venstre side af kroppen for at gå og bruge vores hænder, bruge synet til at vurdere hvor ting er i rummet og bevæge os i forhold til det, for bare at nævne få af disse funktioner. Vores integration af disse funktioner og måden vi bearbejder disse indtryk på er altafgørende for vires trivsel. Disse observationer danner basis for at kunne arbejde målrettet på at træne de funktioner som der er brug for.