Studierejse til USA med Protac legatet

Der gøres rent i hjernen mens du sover
oktober 8, 2017

Protac-legatet på 25.000,- kr. uddeles til én ergoterapeut én gang om året og udvælges i af Protac og Ergoterapeutforeningen.
Protac laver sansestimulerende hjælpemidler og støtter projekter og studierejser der handler om sanseintegration og sansebearbejdning.
I 2017 var jeg den heldige modtager og her deler jeg min rapport over studierejsen til USA. Topbilledet er af Spiral Foundation, der ligger i Newton, uden for Boston.
Boston fra oven:

Protac legatet 2017
Modtaget af Solveig Maria Radut, ergoterapeut B.Oc.T.

Rapport over min studierejse til USA for at bringe viden om sanseintegration og sansebearbejdning hos unge, voksne og ældre, til Danmark.

Interessen for at arbejde med sanseintegration og sansebearbejdning til unge, voksne og ældre, har været stødt stigende de sidste 10 år.
Det giver god mening, for alle menneskers trivsel og aktivitetsudførelse er under konstant påvirkning af sanseindtryk og den måde vi bearbejder dem på i nervesystemet.
Som terapeuter kan vi arbejde bevidst og målrettet med at justere sanseindtrykkene, så de bedst muligt matcher et menneskes individuelle behov. For at kunne det, kræver det viden om sanseintegration, sansebearbejdning, undersøgelsesredskaber og interventionsmuligheder.

Der har været mest tradition for at anvende dette inden for børneområdet, det bærer undersøgelsesredskaber og forskning også præg af. Men heldigvis sker der også en udvikling af dette, inden for alle aldersgrupper. Grundlæggeren af Teorien om sanseintegration, den amerikanske ergoterapeut og psykolog Dr. A. Jean Ayres, har givet udtryk for at sanseintegration relevant for alle aldersgrupper.

Jeg søgte Protac-legatet, med det formål at bringe mere viden til Danmark om sanseintegration og sansebearbejdning til unge, voksne og ældre, gennem online kurser og en studierejse til USA.
Jeg valgte at indsamle viden fra Spiral Foundation, der ligger i Newton uden for Boston i USA. Spiral Foundation er en non-profit organisation, der har til formål at øge kendskab til og accepten af sanseintegration og sansebearbejdning, gennem undervisning og research.
De udbyder både online kurser og fysiske kurser, nationalt og internationalt.
Den primære grund til at jeg valte at søge viden her, er at de har erfaring med research og sanseintegrationsundersøgelser- og behandling af unge, voksne og ældre.

Spiral Foundation ligger i samme bygning og samarbejder med The Koomar Center og det er her interventionen med mennesker i alle aldersgrupper foregår.
The Koomar Center består af 22 lokaler og beskæftiger 60 personer, hvoraf mange er ergoterapeuter.
The Koomar Center blev grundlagt af ergoterapeut Jane A. Koomar, PhD, OTR/L, FAOTA.
Hun skabte praksisbaseret evidens for sanseintegration. Blandt andet studerede hun i 1984 hos A. Jean Ayres. I 2011 modtog hun, A. Jean Ayres prisen af den amerikanske ergoterapeutforening (AOTA). Jane A. Koomar arbejdede ihærdigt med sanseintegration i praksis og research, til sin død i 2013.
Hun arbejdede tæt sammen med ergoterapeut Theresa May-Benson, ScD, OTR/L, FAOTA.
De skabte sammen grundlaget for et undersøgelsesredskab, som er målrettet unge, voksne og ældre. Dette undersøgelsesredskab hedder Adult/adolescent Sensory History (ASH). Redskabet blev færdiggjort af Theresa May-Benson, der i dag er direktør i Spiral Foundation. Theresa May-Benson er nationalt- og internationalt kendt for undervisning, research og publikationer, inden for sanseintegration. Hun er medlem af Sensory Integration Research Collaborative (SIRC) . Hun er blevet anerkendt for sin doktorafhandling omkring Ideational praxis, som er den del af sanseintegration, der indebærer den kognitive proces der sker, for nå fra en idé til at udføre en given handling i praksis.

Jeg mødte for første gang Theresa May-Benson på en international sanseintegrationskongres i Østrig i 2017, hvor jeg hørte hendes oplæg og talte med hende om hendes erfaringer med sanseintegrationsvanskeligheder hos unge, voksne og ældre. Hun har været min primære underviser og mentor i forbindelse med denne studierejse og vidensindsamling.

Da der i Spiral Foundation ikke udbydes fysiske kurser der specifikt er målrettet voksne, var jeg på et intensivt kursus i sanseintegrations undersøgelse og – behandling af non-verbale børn med autisme. Her modtog jeg undervisning og feedback af Theresa May-Benson på mine interventioner, i klinikken på Koomar center. Jeg har indsamlet viden omkring aldersgruppen unge, voksne og ældre gennem online kurser, webinarer og live talks afholdt af Spiral Foundation ved Theresa May-Benson. Derudover har jeg haft et personligt møde med hende omkring undersøgelsesredskabet ASH og erfaringsudveksling omkring aldersgruppen.

Resultatet af min studierejse og kurser:
5 – 16% af børn i USA har sanseintegrationsvanskeligheder. Hos børn med autisme, er det op mod 98%, viser research.
Forekomsten af sanseintegrationsvanskeligheder hos voksne er ikke kendt, men det anslås at være det samme som hos børn og muligvis højere, da andre faktorer også har indvirkning.
En faktor der påvirker mange unge, voksne og ældre, er diagnoser der har indvirkning på sansebearbejdningen. Det ses eksempelvis ved autisme, psykiatriske lidelser, ADHD, ADD, udviklingshæmning, demens, epilepsi, cerebral parese, post traumatisk stress syndrom og stress. Indtag af nogen former for medicin, påvirker også sansebearbejdningen og der kan som følge af det, ses sanseintegrationsvanskeligheder.

Research viser også at sanseintegrationsvanskeligheder ikke er noget som man vokser fra, det følger en igennem livet. Jo mere selvstændig man bliver, igennem sin ungdom og sit voksenliv, jo mere udvikles der strategier for at håndtere vanskelighederne. Det påvirker udførelsen af de daglige aktiviteter og trivslen.
Det koster meget energi at håndtere sanseintegrationsvanskeligheder og det belaster selvværdet og de sociale relationer. Der er evidens for at der er sammenhæng mellem sensoriske – motoriske evner og social-emotionel funktions evne.

Faktum er, at alle mennesker bliver påvirket af sanseindtryk, men når bearbejdningen og integrationen af sanseindtryk skaber mistrivsel og påvirker livskvaliteten og udførelsen af aktivitet, så kan man tale om at der er sanseintegrationsvanskeligheder og det er der naturligvis mange former for og grader af.
Sensory Processing Disorder, SPD, er en term der ofte bruges i USA, for at kategorisere forskellige former for sanseintegrationsvanskeligheder. Der arbejdes på at det bliver en diagnose, ud fra taxonomi for SPD, som er skabt af ergoterapeut Lucy Jane Miller, PhD, OTR.

Både i forhold til arbejdet i praksis og research, er det meget vigtigt at have viden om sansebearbejdning og sanseintegration, samt anvendelsen af undersøgelsesredskaber og målrettede metoder i interventionen.
Der findes mange metoder hvor der terapeutisk arbejdes med sanserne.
Begrebet Sanseintegration henviser både til teorien om sanseintegration samt undersøgelser og intervention, der baseser på teorien om sanseintegration udviklet af Dr. A. Jean Ayres. Ayres Sensory Integration ® ASI, er et registreret varemærke, der angiver at der arbejdes målrettet med dette. Der arbejdes fortsat på at forske og skabe mere evidens for at arbejde med ASI (se kilde 5 og 6).

Ifølge Ayres´ teori om sanseintegration, inddeles bearbejdningen og organiseringen af sanseindtryk i to centrale hovedområder, det er modulationen af sanseindtryk og diskriminationen af sanseindtryk. Ganske kort og overordnet:

Modulation af sanseindtryk er evnen til at afgøre mængden og relevansen af stimuli og tilpasse nervesystemets respons passende. Dette sker på hjernestammeniveau.
Ved modulationsvanskeligheder ses der over- og/eller under respons på stimuli.
Modulation af sanseindtryk er en fysiologisk proces, der påvirker tilstanden arousal (opmærksomhedsniveau / parathedsniveau). Arousal påvirkes også af mange andre faktorer, herunder psykiske og følelsesmæssige faktorer.

Diskrimination af sanseindtryk er evnen til at identificere fremtrædende kvaliteter af sanseindtryk og bearbejde dem på et kortikalt niveau, ved at erkende og skelne sanseindtryk til effektivt brug for praksisfærdigheder. Diskriminationsvanskeligheder kan være i et sansesystem eller flere og det viser sig som nedsat evne til praksis færdigheder.

Undersøgelsesredskabet Adult/adolescent Sensory History (ASH) er baseret på Ayres´s Sanseintegrations teori og er designet til at identificere vanskeligheder inden for bearbejdning af sanseindtryk, blandt andet modulation og diskrimination af sanseindtryk og redskabet understøtter den kliniske ræsonnering, der skal til for at intervenere.

Redskabet undersøger 5 områder:
– Modulation af sanseindtryk
– Diskrimination af sanseindtryk
– Posturale-occulare evner
– Praksis/Motorisk koordination
– Social-emotionel funktion

Redskabet besår af:
– En manual
– Selvvurderingsskema (5 svar muligheder i % af tid)
– Spørgeskema til omsorgspersoner (5 svar muligheder i % af tid)
– Forkortet selvvurderingsskema (3 enkle svarmuligheder: nej, lidt, meget), som supplement til spørgeskema til omsorgspersoner
– Medicinsk historie supplement (oplysningsark)
– Scoringsprogram (til pc) der viser om sansebearbejdningen er typisk eller i en grad der viser mild eller definitivt sansebearbejdningsvanskeligheder, inden for:
– de enkelte sanser og de enkelte sanser i forhold til modulation og diskrimination.
– funktionelle områder overordnet og i del-funktioner: sensorisk overreaktion, sensorisk søgende, postural kontrol, motorisk koordination samt socialt og emotionelt.

Adult/adolescent Sensory History er til aldersgruppen 13-95 år og kan bruges af alle mennesker, med og uden diagnoser. De forskellige spørgeskemaer er tilpasset efter om personen selv kan svare enkelt eller mere dybdegående, eller om det er omsorgspersoner der svarer på spørgsmålene. Det tager 30 – 45 minutter at udfylde spørgeskemaet og indtaste scoringen. Derefter er aflæsningen af resultatet let overskuelig og anvendelig, for at se om der er sanseintegrationsvanskeligheder og for planlægning af intervention.
Det er nogle kæmpe styrker ved dette undersøgelsesredskab.

Redskabet har været under udvikling og afprøvning igennem 15 år og der er evidens for dets validitet og reliabilitet. I dette arbejde er der også fundet signifikant korrelation mellem Adult/adolescent Sensory History og Sensory Profile adolescent/adult . Så der er god sammenhæng mellem redskaberne og de understøtter hinanden. For dem som allerede har implementeret Sensory Profile i praksis, kan redskaberne anvendes sammen.

Jeg har undervist i sanseintegration og sansebearbejdning i snart 10 år. Jeg har holdt mange kurser i anvendelsen af undersøgelsesredskabet Sensory Profile til unge, voksne og ældre, inden for mange områder i praksis, derfor har jeg indgående kendskab til dette redskabs fordele og ulemper. En af de store fordele er, at det er et evidensbaseret redskab, der giver en god forståelsesramme til bevidst at arbejde med sansebearbejdning, modulation af sanseindtryk og adfærd. En af ulemperne er at det er lavet som et selvvurderingsspørgeskema og det giver nogle udfordringer ved besvarelsen af spørgsmål, for de mennesker som ikke selv kan besvare spørgsmålene og/eller udviklingsmæssigt ikke er i stand til at deltage i de aktiviteter der spørges ind til.

Efter min erfaring med undervisning i anvendelsen af Sensory Profile – er det netop egenskaberne i Adult/adolescent Sensory History, som er efterspurgt.
Særligt en mere specifik undersøgelse af de enkelte sanser og bearbejdningen af sanseindtryk i forhold til positur, motorisk koordination og praksis færdigheder.
Ikke mindst inden for de områder, hvor borgeren ikke selv kan svare eller på grund udviklingstrin eller at de ikke deltager i de aktiviteter der spørges ind til.

Oversættelsen af Adult/adolescent Sensory History er i gang og jeg vil gerne i kontakt med nogen som i praksis er interesseret i at teste redskabet, når det er klart. Forskningsprojekter og Bachelorprojekter, der vil beskæftige sig med redskabet, efterlyses med stor forhåbning.

Intervention:
Intervention med fokus på sansebearbejdning er, som intervention inden for andre områder, en kombination af videnskab og kunst. Det er dét der gør det udfordrende og spændende.

Videnskaben ligger i at have viden om sanseintegrationsteorien og sansebearbejdning, at kunne anvende undersøgelsesredskaber, at kunne observere og analysere mennesker og aktiviteter ud fra sanseintegration og sansebearbejdning.
Det er kompleks viden og der er mange faktorer at have med i spil, for planlægningen og udførslen af intervention. Interventionen kan eksempelvis være rådgivning, individuelt tilrettelagt sensorisk diæt, som personen selv udfører og/eller omsorgspersoner hjælper med at muliggøre. Interventionen kan også være en behandlingssession i hjemmet, uden for hjemmet eller i en klinik specifikt indrettet til udførelse af ASI sanseintegrationsbehandling med redskaber efter Ayres´ anvisninger.

Kunsten ligger i at skabe en terapeutisk relation til et menneske med tillid og tryghed samt at skabe de rette sanseindtryk individuelt tilrettelagt, i rette udfordring og dosis, i en meningsfuld aktivitet, der stimulerer den indre drivkraft og motivation.

”Den unikke involvering, der gør det muligt for et menneske at være effektivt selv-dirigerende inden for den struktur der er fastsat af terapeuten, kan ikke beordres; det skal fremkaldes – deri ligger kunsten i terapien” A. Jean Ayres (frit oversat)

En vigtig del af interventionen er kommunikation, hvad enten den er verbal eller er non-verbal , er det meget vigtigt at det skaber accept og forståelse. Kunsten er tilpasse kommunikationen til modtageren, om det er til personen der modtager en direkte intervention eller om det er pårørende eller fagpersoner. Uanset om det er det er en bevægelse, et blik, snak eller tekst.

Ergoterapeuterne Sherry Sue Williams, OTR/L og Sherry Shellenberger, OTR/L, har udviklet The Alert Program, et program, der har fokus på regulering af arousal / parathedsniveau samt at gøre kommunikationen af sanseintegration og sansebearbejdning let forståelig og give ideer til at anvendelse i praksis.
De beskriver arousal (states of Alert), på basis af den model for arousal niveauer som er lavet af ergoterapeuterne Patricia Wilbarger, MEd, OTR FAOTA og Julia Wilbarger Ph.D, OTR/L.
I Alert Program betegner de arousal niveauerne som lav – lige tilpas – høj.
De giver mange forskellige forslag til at identificere niveauet, i en given situation og forslag til hvordan niveauet reguleres, til det mest optimale. Til at begynde med havde de i programmet mest fokus på intervention i skole, men det er nu til alle aldersgrupper og målgrupper.
Der anvendes fra pictogrammer til verbal instruktion, alt efter hvem der kommunikeres og interveneres med. Der er inspiration at finde i deres materiale på www.thealertprogram.com og i bogen ”How does your Engine run? A leader´s guide to The Alert Program for
Self-regulation”.

Sanseintegration og sansebearbejdning er så basalt, at det ofte tages for givet og ikke tillægges så stor betydning som det reelt har, for et menneskes trivsel og adfærd.
Den viden er værdifuld at bringe frem, for at gøre en forskel for mennesker i alle aldre i praksis. Jeg brænder for at give mit bidrag til dette og glædes over alle andre, der arbejder for det samme.

En stor tak til Protac, for at tildele mig legatet, der muliggjorde denne studierejse.

Skrevet af:
Solveig Maria Radut, ergoterapeut B.Oc.T
Jeg har gennem de sidste 11 år videreuddannet mig, blandt andet i sanseintegration og sansebearbejdning til mennesker i alle aldre.
For 10 år siden startede jeg som privatpraktiserende ergoterapeut i min virksomhed DeViva, der har klinik i Aalborg.
Jeg underviser i sansebearbejdning i hele landet, hvilket jeg snart har gjort i 10 år.
I 2010 modtog jeg for første gang Protac-legatet og her beskæftigede jeg med anvendelsen af Sensory Profile i forhold til arbejdsmiljø. Det er stadig aktuelt og giver god mening i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdet.
Jeg har en hjemmeside hvor jeg deler viden om sanser www.videnomsanser.dk
Mail: sr@deviva.dk

Kilder:
1.”Adult/Adolescent Sensory History User´s Manual” af Theresa May-Benson

2. Spiral Foundations online kursus ”Sensory Integration, It´s Not Just for Kids. Working with Adults with SPD” (30 contact hours) af Theresa May-Benson

3. Spiral Foundations kursus ”Intervention for children with Autism Spectrum Disorder: Intensive Sensory Integration Treatment Mentoring.” af Theresa May-Benson

4. Webinar and live talks:
” Treating Adults and Adolescents with Sensory Processing Problems”
”Intervention Dosage & Ayres Sensory Integration”
”Applying Evidence-Based Practice to Ayres Sensory Integration”
”Applying Evidence-Based Practice to Adults and Adolescents with SPD ”
”Examination of the Evidence for Application of Sensory Integration to Diverse Populations”
”Brain Neurochemistry & Gastro-Intestinal Problems”
alle af Spiral Foundation ved Theresa May-Benson ScD, OTR/L

5. Artikel udgivet af The American Journal of Occupational Therapy january/february 2018, volume 72, nr. 1 ”Efficacy of Occupational Therapy Using Ayres Sensory Integration ® A Systematic Review” af Roseann C. Schaaf, Rachel L. Dumont, Marian Arbesman, Teresa May-Benson

6. Artikel udgivet af The American Journal of Occupational Therapy march/aptil 2007, volume 61, nr. 2 ”Fidelity in Sensory Integration Intervention Research” L. Diane Parham, Ellen S. Cohen, Susan Spitzer, Jane A. Koomar, Lucy J. Miller, Janice P. Burke, Barbra Brett-Green, Zoe Mailloux, Theresa May-Benson, Susanne Smith Roley, Roseann C. Schaaf, Sarah A. Schoen, Claire A. Summers.

7. Therapy Works Inc. Onlinekursus ”Alert Program Online Course” (20 contact hours)
af Sherry Sue Williams, OTR/L og Sherry Shellenberger, OTR/L

8. Bog ”How does your Engine run? A leader´s guide to The Alert Program for Self-regulation” af Sherry Sue Williams, OTR/L og Sherry Shellenberger, OTR/L

Sanseintegrations træning:

Godt at vide:

Stemningsbillede fra Newton:

Skriv et svar